Σύμφωνη γνώμη αριθ. 10/88 που έδωσε το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 2 στοιχείο α ) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει το εξής δάνειο: 50 δισεκατομμύρια ιταλικές λίρες ( περίπου 32,841 εκατομμύρια Ecu ) στην Mediocredito Lombardo, Milan ( Ιταλία )