Σύμφωνη γνώμη αριθ. 24/84 την οποία έδωσε το Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 56 παράγραφος 2 α) της συνθήκης ΕΚΑΧ, για να επιτρέψει στην Επιτροπή να χορηγήσει το ακόλουθο δάνειο μετατροπής (υπό μορφή συνολικού δανείου προς τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς): 22,32 εκατομμύρια ECU στην Industriekreditbank AG - Deutsche Industriebank (Γερμανία)