84/270/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 1984 περί εφαρμογής της αναμόρφωσεως των γεωργικών διαρθρώσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)