Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3221/87 της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 1987 που εξουσιοδοτεί την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο να επιτρέπουν, υπό ορισμένους όρους, συμπληρωματική αύξηση του αλκοολικού τίτλου ορισμένων οίνων και ορισμένων προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή οίνων