Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 550/86 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 1986 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως