Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 783/83 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1983 περί τροποποιήσεως των νομισματικών εξισωτικών ποσών