Γραπτή ερώτηση αριθ. 1809/82 της κ. Marie·Jane Pruvot προς την Επιτροπή Θέμα: Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων