Διοικητική επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων — Τιμή μετατροπής των νομισμάτων κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2615/79 του Συμβουλίου