Γραπτή ερώτηση αριθ. 1027/88 της κ. Nel van Dijk προς την Επιτροπή Θέμα: Συμβιβάζεται η «οικολογική φορολογία» με την εσωτερική αγορά