Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3495/87 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 1987 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1956/87 σχετικά με τον καθορισμό των νομισματικών εξισωτικών ποσών στο γεωργικό τομέα καθώς και ορισμένων συντελεστών και ποσοστών αναγκαίων για την εφαρμογή τους