Κανονισμός (EOK) αριθ. 2497/82 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 1982 περί της κατάταξης εμπορευμάτων στην κλάση 84.07 και τη διάκριση 84. 08 Γ του κοινού δασμολογίου