88/521/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1988 για την έγκριση ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων που θα εκτελεστούν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1988 έως 1991)