Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1580/86 του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 1986 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2731/75 για τον καθορισμό των ποιοτικών τύπων του μαλακού σίτου, της σίκαλης, της κριθής, του αραβόσιτου, του σόργου και του σκληρού σίτου