Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3526/89 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 1989 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη