Υπόθεση T-683/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 — Freistaat Bayern κατά Επιτροπής [Κρατικές ενισχύσεις — Ενίσχυση υπέρ του γαλακτοκομικού τομέα της Βαυαρίας — Χρηματοδότηση των ελέγχων ποιότητας γάλακτος — Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά — Διαδικαστικά δικαιώματα του ομόσπονδου κράτους της Βαυαρίας — Άρθρο 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ — Άρθρο 6, παράγραφος 1, του κανονισμού (EK) 659/1999]