Γραπτή ερώτηση αριθ. 960/86 του κ. John Hume προς την Επιτροπή Θέμα: Τύρφη