Κανονισμός (EOK) αριθ. 1375/82 τής Επιτροπής τής 3ης Ιουνίου 1982 περί διαφόρων παραδόσεων σιτηρών ή/καί όρυζας στή Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (CICR/ΔΕΕΣ) βάσει τής επισιτιστικής βοήθειας