Κανονισμός (EOΚ) αριθ. 2295/83 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 1983 περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης