Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2427/88 του Συμβουλίου της 24ης Μαΐου 1988 για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1/88 της Μεικτής Επιτροπής ΕΟΚ-Ελβετίας που τροποποιεί το πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του ορισμού της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και περί των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας