Γραπτή ερώτηση αριθ. 813/89 του κ. Bryan Cassidy προς την Επιτροπή Θέμα: Προδιαγραφές για την ποιότητα του ποσίμου νερού