Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3119/87 της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη