Απόφαση αριθ. 2585/82/EKAX τής Επιτροπής τής 22ας Σεπτεμβρίου 1982 περί καθορισμού τών ποσοστών μειώσεως τής παραγωγής κατά τό τέταρτο τρίμηνο τού 1982 στό πλαίσιο τής αποφάσεως αριθ. 1696/82/EKAX περί παρατάσεως τού συστήματος επιτηρήσεως καί ποσοστώσεων παραγωγής γιά ορισμένα προϊόντα τών επιχειρήσεων σιδήρου καί χάλυβα