Γραπτή ερώτηση αριθ. 1230/81 του κ. Galland προς το Συμβούλιο Θέμα: Ασυμβίβαστο των γαλλικών εθνικοποιήσεων προς τη Συνθήκη της Ρώμης