Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 130/87 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 1987 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπάρων