88/578/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 1988 σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών διαρθώσεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 797/85 του Συμβουλίου (Το κείμενο στην γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)