Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1134/81 τής Επιτροπής τής 29ης Απριλίου 1981 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 476/79 «περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τής επιδοτήσεως πού αναφέρεται στίς παραδόσεις κτηνοτροφικών σιτηρών στήν Ιταλία», συνεπεία τής προσχωρήσεως τής Ελλάδος