Υπόθεση 288/87: Προσφυγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1987