Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1366/85 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1985 για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2268/84 και (ΕΟΚ) αριθ. 2278/84 όσον αφορά την τιμή πώλησης βουτύρου παρέμβασης που προορίζεται για εξαγωγή