81/436/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 1981 περί παροχής αδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο να παρατείνει την ημερομηνία αναγνώρισης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και σπόρων προς σπορά κηπευτικών (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)