Ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά με τα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2020 για τα κράτη της ΕΖΕΣ Δημοσιεύεται σύμφωνα με τους κανόνες για τα επιτόκια αναφοράς και προεξόφλησης που καθορίζονται στο μέρος VII των κατευθυντήριων γραμμών της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και στο άρθρο 10 της απόφασης της Αρχής αριθ. 195/04/COL της 14ης Ιουλίου 2004 (ΕΕ L 139 της 25.5.2006, σ. 37 και συμπλήρωμα ΕΟΧ της ΕΕ αριθ. 26/2006 της 25 Μαΐου 2006, σ. 1.) 2021/C 22/04