Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 451/89 του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 1989 για τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής διαφόρων τρίτων χωρών της Μεσογείου