Γραπτή ερώτηση αριθ. 22/89 του κ. André Fourçans προς την Επιτροπή Θέμα: Μέσα ελέγχου των χρηματιστηρίων στα κράτη μέλη