Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3301/81 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 1981 περί τροποποιήσεως των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των διαφορικών ποσών για τους κραμβόσπορους καί γογγυλόσπορους