Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/707 av den 25 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2019 (delgivet med nr C(2020) 3267)