Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/707 z 25. mája 2020 o schválení účtovných závierok platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2019 [oznámené pod číslom C(2020) 3267]