Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/707, 25. mai 2020, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 2019. eelarveaastal rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3267 all)