Διορθωτικό της Επιτροπής στις προκηρύξεις γενικών διαγωνισμών COM/A/430 (Αναπληρωτές διοικητικοί υπάλληλοι) και COM/B/439 (Βοηθοί διοικητικοί υπάλληλοι) (ΕΕ αριθ. C 137 της 5. 6. 1985)