Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1012/84 της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 1984 με τον οποίο τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1577/81 περί θεσπίσεως συστήματος απλοποιημένων διαδικασιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων εμπορευμάτων