Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2163/89 της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 1989 όσον αφορά τις αιτήσεις για πιστοποιητικά ΣΜΣ που υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 1989 στον τομέα του βοείου κρέατος