Υπόθεση 44/86: Προσφυγή της Peine-Salzgitter AG κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1986