Υπόθεση C-324/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2019 [αίτηση του Spetsializiran nakazatelen sad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Ποινική διαδικασία κατά Ivan Gavanozov (Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις – Οδηγία 2014/41/ΕΕ – Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις – Άρθρο 5, παράγραφος 1 – Έντυπο του παραρτήματος Α – Ενότητα Ι – Έλλειψη ενδίκων μέσων στο κράτος μέλος έκδοσης)