Γραπτή ερώτηση αριθ. 2225/87 του κ. Pedro Argüelles Salaverria προς την Επιτροπή Θέμα: Ανταγωνιστικότητα του τομέα του άνθρακα στην Ισπανία