Κανονισμός (EOK) αριθ. 3226/82 τού Συμβουλίου τής 23ης Νοεμβρίου 1982 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (EOK) αριθ. 218/81 περί ανοίγματος κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως γιά τό κατεψυγμένο κρέας βουβάλων τής διακρίσεως 02. 01 Α ΙΙ β) 4 ββ) 33 τού Κοινού Δασμολογίου