Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2877/88 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1988 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2042/75 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (ΕΕ αριθ. L 257 της 17.9.1988)