Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1782/89 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1989 για την έναρξη πωλήσεων με διαρκή δημοπρασία, στην εξαγωγή αλκοολών οινικής προέλευσης που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρέμβασης