Γραπτή ερώτηση αριθ. 1528/85 του κ. Horst Seefeld προς την Επιτροπή Θέμα: Καθυστέρηση των διατυπώσεων στους σταθμούς διέλευσης των ιταλικών συνόρων