Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2181/88 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1988 που επιτρέπει τη μεταποίηση σε αλκοόλη νεκταρινιών και brugnons που αποσύρονται από την αγορά κατά την περίοδο 1988