Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3578/85 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1985 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3177/80 σχετικά με το σημείο εισόδου που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1224/80 του Συμβουλίου για τη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων