Κανονισμός (EOK) αριθ. 773/82 τής Επιτροπής τής 1ης Απριλίου 1982 περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τών εργασιών αποστάξεως επιτραπέζιων οίνων, η οποία προβλέπεται στό άρθρο 15 τού κανονισμού (EOK) αριθ. 337/79