Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3208/88 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1988 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2239/86 για ειδική κοινή δράση στη βελτίωση των αμπελοοινικών διαρθρώσεων στην Πορτογαλία